Vriend worden

Hoe kunt u vriend worden?

Maak € 45,– (of meer) over op de bankrekening van Stichting Vrienden van Felix Meritis, door deze machtiging te downloaden, in te vullen, te ondertekenen en in een gefrankeerde enveloppe te retourneren aan: Vrienden van Felix Meritis, Postbus 53066, 1007 RB Amsterdam.

Wat zijn uw voorrechten?

U ontvangt de elektronische programma-informatie op uw e-mailadres.
U ontvangt (alleen voor vrienden) het jaarverslag van Stichting Vrienden van Felix Meritis op uw huisadres.
U ontvangt (exclusief voor vrienden) speciale aanbiedingen voor bijzondere evenementen of uitgaven, tegen “vriendentarief”.
U ontvangt de nieuwsbrief voor Vrienden van Felix Meritis.

Wat kunt u nog meer doen?

U kunt optreden als BEGUNSTIGER; uw bijdrage bedraagt € 250,– of meer per jaar.
De Stichting Vrienden van Felix Meritis is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI*. Uw bijdrage is derhalve vrijgesteld van schenkings- en successierecht. (Periodieke) schenkingen zijn aftrekbaar voor de inkomsten- en de vennootschapsbelasting.

U kunt als MECENAS of SPONSOR optreden; zowel voor evenementen (diners, congressen, debatten, daarmee verbonden boekuitgaven etc.) of voor het uitdragen en verdiepen van het gedachtegoed van Felix Meritis Foundation.

Ook kan er een FONDS OP NAAM voor u worden ingesteld, nauw verbonden met de doelstellingen van Felix Meritis.

U kunt optreden als SCHENKER; u laat vastleggen dat een deel van uw vermogen op fiscaal gunstige wijze bestemd wordt voor onze doelstelling.

Uiteraard zal het bestuur u gaarne terzijde staan bij het uitwerken van de voor U meest gepaste vorm.

Stichting Vrienden van Felix Meritis
Dr.(h.c) Steve Austen, voorzitter
Mr. Maarten R. Meijer, secretaris/penningmeester
Mr. Huub van Haare-Heijmeijer

E-mail: contact@vriendenvanfelixmeritis.nl

*ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier op deze pagina ‘overeenkomst periodieke gift in geld Stichting Vrienden van Felix Meritis‘ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan de Stichting vrienden van Felix Meritis.

Uw gift is aftrekbaar voor de inkomsten belasting ingevolge de bepalingen van de Geefwet. Daardoor ontvangt u een extra grote aftrek die geldt voor culturele ANBI´s. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

overeenkomst periodieke gift in geld Stichting Vrienden van Felix Meritis

—————————————————————————————————————————————————-

ANBI VRIENDEN FMF

De Stichting Vrienden van Felix Meritis heeft een ANBI status.
RSIN/fiscaal nummer: 819126615

Postbus 53066
1007 RB Amsterdam
E-mail: contact@vriendenvanfelixmeritis.nl
www.vriendenvanfelixmeritis.nl

Doelstelling:

Artikel 2. van de statuten:
De stichting stelt zich ten doel : het ondersteunen van de Stichting Felix Meritis/The Felix Meritis Foundation alsmede van andere instellingen die een vergelijkbaar gedachtengoed uitdragen zulks uitsluitend ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 3. van de statuten:
De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door:
-het beheren en uitdragen van de ideeën, het symbolische en immaterieel erfgoed van het genootschap Felix Meritis en de door de stichting Felix Meritis daaraan gegeven en te geven programmatische invullingen in de breedste zin.
-het is uitsluitend ter beoordeling van het bestuur te bepalen door welke instelling het voren omschreven erfgoed van Felix Meritis het beste wordt uitgedragen.

Beleidsplan, verslag activiteiten:
Stichting Vrienden van Felix Meritis werft vrienden in verschillende definities: verstrekkers van eenmalige giften en donateurs; mecenassen, personen die een overeenkomst voor enige jaren sluiten en personen die hun expertise kosteloos ter beschikking van de stichting stellen, door mailacties, persoonlijke benadering en het organiseren van fondswervingsactiviteiten.

Het vermogen van de stichting alsmede de vruchten daarvan dienen besteed te worden conform artikel 3 van de statuten , mede op op aanwijzing van de Stichting Genootschap Felix Meritis/Felix Meritis Foundation, een stichting  met zetel in Amsterdam, kantoorhoudende te Weesperzijde 34 C, 1091 ED Amsterdam.

De besteding van het positief vermogen van de instelling vindt jaarlijks plaats, ten behoeve van een bijzondere activiteit of ten behoeve van een bijzondere aanschaf.

Bestuur (onbezoldigd):

Mr. Maarten Meijer
Dr. h.c. Steve Austen
Mr. Huub van Haare Heijmeijer

Stichting Vrienden van Felix Meritis heeft geen personeel in dienst.

Financiële verantwoording:

Balans per 31 december 2018

Debet

Immateriële activa € 120
Liquide middelen € 5.825
Overige vorderingen € 3.317
Balanstotaal debet € 9.262

Credit
Eigen vermogen € 2.166
Schulden € 6.796
Vooruit ontvangen € 300
Balanstotaal credit € 9.262

Staat van baten & lasten per 31 december 2018
Opbrengsten € 14.111
Kosten € 4.659
Resultaat € 9.452

Toelichting

De inkomsten bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van Vrienden en bijdragen en subsidies voor diverse activiteiten.

In 2018 is een overschot gerealiseerd. Dit wordt gebruikt om de tekorten uit vorige jaren te compenseren. Deze werden veroorzaakt door het aflopen van een aantal 5-jaarsdonaties die nog niet opnieuw waren geactiveerd.

In 2014 is geïnvesteerd in de voortzetting van de activiteiten van Stichting Genootschap Felix Meritis en partners. De kosten betroffen o.a. de overname van de immateriële activa van de voormalige Stichting Felix Meritis, werkzaamheden aan de website en kosten voor PR, publiciteit & marketing.

Het streven om deze investering in de komende jaren in te lopen uit de inkomsten van verschillende projecten, door de Vriendenkring te vergroten en d.m.v. overige donaties is per 31-12-2018 gerealiseerd.