Vier met ons de Dag van Europa op donderdag 9 mei en discussieer mee tijdens De Schuttersmaaltijd in Pakhuis de Zwijger

Schutters waren burgers die vroeger de stad Amsterdam beschermden. Wij nodigen je graag uit om op 9 mei, in Pakhuis de Zwijger, aan te schuiven voor alweer de derde ‘Schuttersmaaltijd’ sinds 2016. Reserveer een plaats aan de tafel van jouw favoriete gespreksleider en praat met mede ‘schutters’ en andere burgers, onder het genot van spijs en drank. En dat, voor slechts 27,50 euro.

Ons streven is om actief burgerschap prominenter en zichtbaarder te maken, in Amsterdam, en in Europa. In het licht van de Europese verkiezingen is het tijd dat de burgers zélf daar het voortouw in nemen. Wat doe jij als actief burger, zowel professioneel als privé? Ben je geïnspireerd door de schutters uit de 17e eeuw? Ben je een waardig opvolger van de burgers die de Republiek hebben vormgegeven?

Aanmelden voor De Schuttersmaaltijd

Naar nieuwe verhoudingen met de kunstwereld

De kunstenaar en het kunstbedrijf als citizenship educators is het thema van de Schuttersmaaltijd 2019. Burgerschap brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Welke bijzondere eisen stelt dat aan kunstenaars en kunstinstellingen en aan de medewerkers van die instellingen, ook buiten hun eigen domein?

Een officiële aanzet om te komen tot brede stimulering van actief burgerschap en de kunstwereld daarbij te betrekken is te vinden in een publicatie van de Raad voor Cultuur uit 2007. Dat was al rijkelijk laat. Al in de vroege jaren 80 van de vorige eeuw poneerde Ralf Dahrendorf zijn stelling: “Burgerschap, het nieuwe vraagstuk”. In 1987 introduceerde Anton Zijderveld het begrip staccato cultuur. Zijderveld beschrijft dit fenomeen als kenmerkend voor de moderne verzorgingsstaat: een neurotiserende, rusteloze, gehaaste, afmattende, permanent op productie gerichte samenleving zonder samenhang, zonder vloeiende overgangen, waarin vernieuwing een verlammend cliché is geworden en burgers continu worden overspoeld met verbrokkelde informatie.

En nu, meer dan tien jaar na het advies van de Raad voor Cultuur (nooit meer iets over gehoord) introduceert de Europese Commissie op voorspraak van de vergadering van Europese leiders in Göteborg in november 2017 als motto voor een aanzienlijke verhoging van de budgetten voor Education (Erasmus) en Culture (meer geld en nieuwe programma’s): Strengthening European Identity through Education and Culture, er kennelijk van uitgaand dat de culturele sector een dergelijke ambitie kan waarmaken. De kunst- en erfgoedwereld wordt aangesproken op haar rol en verantwoordelijkheden in de civil society, en wordt opgeroepen voortaan iets verder te kijken dan alleen het voortbestaan van de eigen instelling. Dat zal moeten leiden tot meer allianties met andere partners in de samenleving: onderwijs, wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Het interessante van deze opstelling is dat de EU, en eerder ook de Raad voor Cultuur, er kennelijk van uitgaat dat de kunstwereld deel uitmaakt van de civil society en derhalve niet alleen verantwoordelijk is voor het verzorgen van kunstproducties, maar ook aangesproken kan worden op de verbindingen die het kunstbedrijf aangaat met zijn omgeving.

Wie kun je verwachten?

Dit jaar zullen Justus de Visser, oud-ambassadeur Internationale Culturele Samenwerking bij het ministerie van BuZa en auteur van publicaties over Europa, en Bette Adriaanse, beeldend kunstenaar en schrijver, de introductie op het thema verzorgen.

Jarenlang diende Justus de Visser als diplomaat Nederland. Steeds stond de Europese integratie hoog op zijn belangstellingslijstje. Hij verbleef in Parijs, Rome, Moskou, Warschau en Wenen, maar was ook lange jaren werkzaam op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Hij maakte talloze beslissende episodes in de Europese eenwording vanaf het midden van de jaren ’60 tot zijn pensionering in 2009 van zeer nabij mee. Weinigen overzien het geheel van de Europese integratie zo zeer als deze geboren Amsterdammer en keuze-Antwerpenaar. Na het grote succes van zijn eerste boek Europa – Dáárom!, dat in 2014 verscheen heeft De Visser nu een vervolgboek over het spanningsveld tussen het nationalisme en de Europese integratie geschreven: Spagaat óf balans. Populisme, Brexit, Catalonië, migratie en terrorisme, Turkije, Midden- en Oost-Europa, Rusland, Oekraïne, Georgië: ze komen allemaal aan bod in een veelomvattend panorama.

Bette Adriaanse is schrijver en kunstenaar, en mede-ontwikkelaar van een idee voor een serie Salons rondom wereldwijd actuele en relevante onderwerpen, met mensen uit verschillende vakgebieden en achtergronden. In de eerste salon, in Frankrijk, stond ‘Sharing Territory’ centraal. Dankzij de contacten die zij legde voor deze salons heeft zij een almaar groeiend internationaal netwerk opgezet.

Vervolgens wordt er in kleine kring gegeten en gediscussieerd onder leiding van één van de tafelheren/dames. Schrijf je nu in en kies aan welke tafel je wilt aanschuiven (6 personen per tafel): bij Linda Bouws, Tabo Goudswaard, Farid Tabarki, Chris Luth, Bette Adriaanse, Teun Gautier of Steve Austen.

Aanmelden voor De Schuttersmaaltijd

Uit: “Burger, een geschiedenis van het begrip ‘burger’ in de Nederlanden van de Middeleeuwen tot de 21ste eeuw” AUP 2002: “Nederland is een door en door burgerlijke samenleving. De samenlevingsvorm die hier sedert de middeleeuwen is ontstaan is doordesemd van het besef dat oplossingen voor problemen door burgers zelf moeten worden aangereikt. Dat vond in eerste instantie met name in de periode van de Republiek plaats in de steden en gewesten, in latere perioden vooral in de steden. In de huidige tijd wordt Burgerschap als volgt omschreven: De wijze waarop inwoners deel hebben en deelnemen aan de samenleving en zo die samenleving helpen vorm geven. Burgerschap heeft een politieke, een sociale, een culturele en een economische dimensie. Zij hebben betrekking op een uiteenlopende waaier aan (burger)plichten en deugden.”

Beeldmerk van de avond

Het beeldmerk van de avond is de door beeldend kunstenaar en mede-initiatiefnemer Tabo Goudswaard bewerkte Schuttersmaaltijd van Nicolaes Eliasz. Pickenoy uit 1632 die in de Hermitage hangt bij de Hollanders van de Gouden Eeuw. Tabo Goudswaard heeft de hoofden vervangen door witte vlekken, een uitnodiging om ons te verplaatsen in deze rijke witte mannen en hun rol als burgers van de stad Amsterdam in de zeventiende eeuw.

De initiatiefnemers: Egbert Fransen, Linda Bouws, Menno Heling, Farid Tabarki, Tabo Goudswaard en Steve Austen heten je graag welkom!

DINSDAG 9 MEI, Dag van Europa, Pakhuis de Zwijger, 18:30, Schuttersmaaltijd en debat

Dag van Europa: Day of the European city and its citizens (Naar een idee van Steve Austen)

(Geïnspireerd op een brief- en gedachtewisseling met burgemeester Eberhard van der Laan, die inmiddels heeft toegezegd dat wij op zijn steun kunnen rekenen)

Een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger op 9 mei 2017 als vervolg op de eerste aldaar georganiseerde ontmoeting, precies een jaar geleden, waaraan 25 mensen deelnamen (verslag). Deze jaarlijks terugkerende uitwisseling van ideeën staat in het teken van de rol die de Amsterdamse burgers van oudsher hebben gespeeld en ook nu nog spelen in de vormgeving van de stedelijke samenleving. De verschillende vormen van ondernemend burgerschap die Amsterdam zo uniek maken worden nader uitgediept en gepresenteerd. Zo zal onder meer worden stilgestaan bij de rol van de grote Amsterdammers, persoonlijkheden die door hun maatschappelijke positie en persoonlijke welstand de stad een boost hebben gegeven. Hierbij valt te denken aan de weldoeners Samuel Sarphati en Adolf Wilhelm Krasnapolsky. Maar ook aan personen die de samenleving blijvend veranderd hebben zoals Aletta Jacobs, Jan Schaefer en Joke Smit.

Voor deze tweede bijeenkomst worden de 25 oorspronkelijke deelnemers verzocht ieder een gast mee te nemen, liefst van een andere generatie en uit een andere ervaringswereld, zodat dit platform voor het beleven van modern actief burgerschap jaarlijks organisch groeit en als zodanig een rol kan spelen in de opmaat naar Amsterdam 750 in 2025. Het ligt in de bedoeling de komende jaren nader aandacht te besteden aan de rol van onder meer:

 • de genootschappen, waaraan o.m. Felix Meritis en het Concertgebouw hun ontstaan te danken hebben
 • de initiatieven gericht op opvoeding en vorming
 • de informele initiatieven gericht op ondersteuning van mensen in nood en personen die hier toevlucht zoeken
 • de initiatieven gericht op maatschappelijke en bestuurlijke vernieuwing
 • de initiatieven die zich bezig houden met burger media
 • de initiatieven gericht op kunst en cultuur
 • de initiatieven gericht op kennis en wetenschap
 • de initiatieven gericht op pioniers en innovatie
 • de initiatieven gericht op goede doelen

Al deze initiatieven, waarvan de eerste voorbeelden te vinden zijn in de 16e en 17e eeuw, zijn te danken aan samenwerkingsvormen tussen gelijkgestemde burgers. Het gaat om kleinere of grotere verbanden van ondernemende burgers die taken op zich nemen die veelal, maar niet uitsluitend, naast hun hoofdberoep of bezigheid veel tijd en aandacht vragen. Het is deze min of meer vanzelfsprekende pioniersgeest, gepaard aan onbaatzuchtigheid die, ook nú, de levenskracht van Amsterdam uitmaakt.

Voor de bijeenkomst op 9 mei 2017 vragen we een drie- tot viertal aansprekende personen uit diverse beroepsgroepen die hun zeer persoonlijke visie zullen geven op wat burgerschap voor hen betekent in hun dagelijks leven. De volgende vragen kunnen hierbij aan de orde komen:

 • Hoe beïnvloedt het denken van de Hollandse Verlichting hun perceptie van de samenleving en welke mogelijke kansen en gevaren zien zij?
 • Is de erfenis van het Amsterdamse burgerschap uit de 17e eeuw terug te vinden in het denken en handelen van burgers en politici en in hoeverre verhoudt de geglobaliseerde werkelijkheid zich tot deze idealen?
 • Wat is de relatie met Democratie en Rechtsstaat?

Er wordt gestreefd naar een samenwerking met een zich steeds uitbreidende reeks partners naast de initiatiefnemers Pakhuis de Zwijger, Stichting Felix Meritis Foundation en mediapartner en ifthenisnow.eu. Inmiddels worden met enkelen vruchtbare gesprekken gevoerd over toetreding tot dit initiatief.

Thema en motto van de tweede bijeenkomst op 9 mei 2017

Naar een Observatorium voor Europees Burgerschap? (te openen tijdens Amsterdam 750 in 2025)

Op zoek naar de nieuwe ‘Stadhouders’ (werktitel)

Waarom?

Het lijkt wel of mensen steeds minder goed zijn in samenleven. Er zijn weinig plekken waar personen uit verschillende bevolkingsgroepen, andere achtergronden of met zeer verschillende maatschappelijke posities elkaar nog ontmoeten en op een constructieve manier van mening verschillen of van elkaars kennis en inzichten profiteren. Met als gevolg een toenemend gevaar van splendid isolation: de idee dat eigen oplossingen voor gelijkgestemden universele waarde hebben.

Leven in een bubble en alleen nog gelijkgezinden ontmoeten (Bert Wagendorp in de Volkskrant van 4 maart 2017: “de nieuwe zuilen”), kan leiden tot toenemende polarisatie tussen personen en groepen in de samenleving. Voor zover dat gepaard gaat met spanningen of ogenschijnlijk tegengestelde belangen wordt er gekeken naar overheden en politiek om deze situatie(s) op te lossen. Dit lukt niet met als gevolg dat de persoonlijk gevoelde onvrede zich uit in cynisme en wantrouwen tegen de overheden, en dat de roep om eenvoudige oplossingen voor complexe problemen toeneemt. Dat leidt tot de Trump-stem in Amerika, de Brexit-stem in Europa, de PVV-stem in Nederland. Heel begrijpelijk omdat immers de overheid, in tegenstelling tot enige decennia geleden, bezig is met een omvangrijke terugtrekkende beweging en bovendien er blijk van geeft geen regie te hebben op processen die samenhangen met de globalisering. Onder de noemer participatiesamenleving probeert de overheid het eigenaarschap van steeds ingewikkelder wordende collectieve vraagstukken in de handen van burgers te leggen.

Geen verantwoordelijkheid voelen of zelfs de schuld geven aan de overheid voor zaken die niet goed gaan, is het tegenovergestelde van wat wij verstaan onder Burgerschap*. Er wordt in zo’n geval namelijk voorbij gegaan aan het feit dat iedere burger mede verantwoordelijk is voor de publieke zaak en zélf de overheid instelt.

Tegelijkertijd is er vanuit de overheid het besef dat het contact met de burger verloren is geraakt en is men naarstig op zoek naar manieren om deze relatie te repareren. Kortom: een samenhangend aantal factoren die tot de volgende paradoxen leiden:

 • de overheid wil meer verbinding met de burger maar trekt zich terug
 • de burger wil dat er quick fixes van de overheid voor zijn problemen komen, maar maakt de overheid vleugellam met een tegenstem

Burgerschap

Wij gaan uit van het besef dat in een democratische samenleving de burgers de samenleving zíjn. Allen zijn expert op het gebied van het eigen dagelijks leven. Vanuit burgerschap zal het samenleven vormgegeven moeten worden. We geloven in beter samenleven wanneer burgers zich meer bewust zijn van de verantwoordelijkheid voor het collectieve, bereid zijn initiatieven te nemen voor het publieke, zich mede-eigenaar te voelen van het algemene of zich zelfs als maker van het gemeenschappelijke te manifesteren. Deze mentaliteit leidt op termijn tot een meer actieve, hopelijk interactieve en weerbare samenleving die zich niet makkelijk de wet laat voorschrijven, of alle heil van de overheid verwacht. Daar hoort niet een terugtrekkende overheid bij, maar een aanjagende.

Daarom onderzoeken we welke randvoorwaarden er nodig zijn om het individu de mogelijkheid te bieden zich te ontplooien als mede-vormgever van de eigen omgeving en daarmee van de wereld. Ons streven is om burgerschap prominenter en zichtbaarder in alle maatregelen van de EU en lidstaat Nederland alsmede van Amsterdam, naar voren te laten komen. De EU zal zich moeten gaan omvormen tot een betekenis-gevende organisatie door Europees burgerschap niet alleen in verdragen vast te leggen, maar te herkennen en te gaan belonen.

Uit: “Burger, een geschiedenis van het begrip ‘burger’ in de Nederlanden van de Middeleeuwen tot de 21ste eeuw”, AUP 2002:

“Nederland is een door en door burgerlijke samenleving. De samenlevingsvorm die hier sedert de middeleeuwen is ontstaan is doordesemd van het besef dat oplossingen voor problemen door burgers zelf moeten worden aangereikt. Dat vond in eerste instantie met name in de periode van de Republiek plaats in de steden en gewesten, in latere perioden vooral in de steden. In de huidige tijd wordt Burgerschap als volgt omschreven: De wijze waarop inwoners deel hebben en deelnemen aan de samenleving en zo die samenleving helpen vorm geven. Burgerschap heeft een politieke, een sociale, een culturele en een economische dimensie. Zij hebben betrekking op een uiteenlopende waaier aan (burger)plichten en deugden.”

Wij willen ons vooral focussen op de actieve en daarmee impliciet meer politieke en constitutionele variant van burgerschap. Het gaat dan onder meer om initiatiefrijk zijn, verantwoordelijkheid nemen en op je initiatieven aangesproken/afgerekend kunnen worden. Pioniersgeest en onbaatzuchtigheid. Initiatief met branie. Lak aan belemmerende regels. Amsterdammers die ons hierin zijn voorgegaan zijn onder andere Aletta Jacobs, Jan Schaefer, Samuel Sarphati, Joke Smit en Adolph Wilhelm Krasnapolsky.

Wij laten hier andere vormen van burgerschap zoals vrijwilligerswerk buiten beschouwing. Hoe belangrijk en noodzakelijk voor een bloeiende samenleving het ook is, het is niet hetzelfde als dit burgerschap. Het mist een innovatieve insteek, de noodzakelijke intellectuele diepgang en het besef dat dit een politieke actie is. Er hoort ook altijd bij dat je vuile handen maakt.

Hoe?

We zien mensen teruggrijpen op nationale symbolen en vermeende identiteiten en de veronderstelde algemeen geldende betekenis voor de categorie ‘ons soort mensen’ verdedigen ten koste van ‘de ander’. We zien dat deze hokjesgeest niet bijdraagt aan constructieve omgangsvormen en zijn beste tijd gehad heeft in de hoogtijdagen van de Nationale Staat. Die tijd is onmiskenbaar voorbij, het romantiseren hiervan leidt tot allerlei onproductieve conflicten.

Er zijn drie manieren om dit te doorbreken:

 1. de betekenis van bestaande categorieën ter discussie te stellen
 2. de bestaande categorieën te nuanceren en andere manieren van categoriseren onder de aandacht te brengen
 3. hele nieuwe categorieën te bedenken en die te laden met betekenis

Strategie 1. benutten we op de volgende manier: het begrip Burgerschap zoals dat nu wordt beleefd, zullen we verrijken. Vanuit historisch perspectief werken aan de bewustwording dat burgerschap de stad zoals deze nu is, gevormd heeft.

Strategie 2. benutten we als volgt: we kiezen voor de stad i.p.v. het land als eenheid waarin het begrip Burgerschap zich opnieuw kan uitvinden. Dit zien we terug in de beweging van de vele voorbeelden van social entrepreneurs, de zogenaamde Stadsmakers.

Strategie 3. benutten we op de volgende manier: We schetsen een toekomstig beeld van de overtreffende trap van burgerschap onder de voorlopige werktitel: Stadhouderschap. We schetsen een beeld van het nieuwe Stadhouderschap als mogelijke toekomst met als bedoeling een co-creatief proces aan te jagen met zoveel mogelijk verschillende mensen/partijen om samen te onderzoeken wat de belofte is van deze nieuwe categorie. Dit heeft als voordeel dat het niet tot polarisatie tussen verschillende soorten mensen leidt. Het is zelfs een pré als burgers met zeer verschillende achtergrond en werk- en leefomgeving (zoals we die nu kennen) samen deze ontdekkingstocht aangaan. Ze brengen stuk voor stuk verschillende expertise mee. Andersdenkend en verschillend zijn is een noodzaak voor een kwalitatieve uitkomst.

Voor de duidelijkheid: een nieuwe gemeenschappelijkheid is niet het doel hiervan. Niet de overeenkomsten zoeken, maar het zoeken naar een nieuwe vorm van actief burgerschap vanuit het anders en verschillend zijn is de zoektocht.

Wat?

9 mei Dag van Europa

We ambiëren een avondvullend programma dat begint met een gezamenlijk diner (schuttersmaaltijd), aan verschillende ronde tafels.

Hier vinden gesprekken plaats aan de hand van korte inleidingen van de korte (plenaire) inleidingen van de tafelheren/dames.

Na verloop van tijd zal de moderator vragen wat de verschillende discussies hebben opgeleverd en zal feedback met de zaal volgen. E.e.a. zal stof voor reflectie en analyse opleveren ter voorbereiding van volgende bijeenkomsten.

 • We verbinden burgers aan elkaar die normaal gesproken niet met elkaar in contact komen. We geven educatie over burgerschap met als gevolg meer bewustwording over wat burgerschap betekent.
 • We introduceren de stad als domein waarin het begrip burgerschap gestalte gaat krijgen.
 • We presenteren het fenomeen van ‘de nieuwe stadhouder’**. We vragen verschillende sprekers of ze willen reflecteren op dit nieuwe begrip.
 • We vragen ze welk vraagstuk in de stad op dit moment dringend een stadhouder nodig heeft.
 • Wie zijn de stadhouders en/of ‘bijna-stadhouders’ van dit moment. Wat missen ze nog?
 • Wat zijn de kwaliteiten die een stadhouder in zich moet hebben?
 • Is dit stedelijk altruïsme een aantrekkelijk handelingsperspectief voor mensen met kennis, geld, macht, netwerken of andere middelen? Hoe kan de gemeente zich tot ‘de nieuwe stadhouder’ gaan verhouden?
 • We zullen een vormentaal ontwikkelen die past in het verlengde van de “Schutters”stukken zoals die te zien zijn geweest in het Amsterdam Museum / Hermitage

Deze bijeenkomst kunt u zien als een eerste stap in een meerjarig programma. Het onderwerp “actief burgerschap” is voortdurend in beweging. Elk jaar op 9 mei vindt er een update plaats.

Deze bijeenkomst is een prototype: in een eerste test proberen we te ondervinden wat de waarde hiervan zou kunnen zijn. Het is onaf, betrokkenen worden expliciet uitgenodigd mee te denken over de belofte van ‘De nieuwe stadhouder’.

Locatie: Pakhuis de Zwijger.

De werkgroep bestaande uit Tabo Goudswaard, Farid Tabarki, Linda Bouws, Egbert Fransen, Charlot Schans, Menno Heling en Steve Austen ziet uit naar uw komst.

Tot ziens op dinsdag 9 mei in PdZ.

A Soul for Europe Conference 2016, 8 and 9 November 2016

at Allianz Forum, Pariser Platz 6, 10117 Berlin, Germany

Bearing the title Cultural Identities on the Move, the conference will react to the current European challenges in a creative way and draft proposals for intensified cooperation between politics and civil society in the cities and regions of Europe. Since its first edition in 2004, the conference has aimed at integrating culture more strongly into the complex process of European integration, revealing the centrality of culture as its creative motor. We thus invite committed European citizens, intellectuals, artists, politicians, representatives from NGOs, economy and the media to join us in the debate. More than ever, Europe has to become the Europeans’ cause!

Please mark the date in your agenda and join us in Berlin! Invitations with a registration link will be sent shortly.

The conference will be jointly organized, prepared, and funded with the Allianz Cultural Foundation, the conference’s partner since 2004, as well as the Evens Foundation, Goethe Institut, traduki / S. Fischer Foundation and the initiative “Cities for Europe” at Stiftung Zukunft Berlin. European Parliament has been involved with “A Soul for Europe” from the beginning and since 2014 has taken on the patronage of the conference.

Please visit our conference website for further information.

Check out the media section for photos, videos and documents of our events and current topics, and get in touch with us on Facebook and Twitter.

NACHT VAN DE RECHTSSTAAT 2015

IN- EN UITSLUITING IN DE RECHTSSTAAT

Vrijdag 27 november
Van 19.30 tot 00.30 uur

Terug in Felix Meritis: de Nacht van de Rechtsstaat! Hét rechtsstatelijke evenement met onder meer debatten en lezingen. Actuele vraagstukken worden tegen het licht gehouden, steeds vanuit het perspectief van de rechtsstaat. Sprekers en publiek discussiëren over de huidige staat en de toekomst van de rechtsstaat. 

Genootschap Felix Meritis organiseert met Tilburg University en Kennisplatform Integratie & Samenleving op 27 november de Nacht van de Rechtsstaat in Felix Meritis. Het is de vijfde editie van de ‘Nacht’.
nvdr_beeld

De Nacht staat dit jaar in het thema van in- en uitsluiting in de rechtsstaat. Aan de hand van lezingen, interviews, debat en gesprekken wordt de bezoeker uitgenodigd mee te denken én te praten over, onder andere, de positie van Nederland en de opvang van vluchtelingen; de aanhoudende wrijving van het recht en opvattingen in de samenleving en de bevordering van de internationale rechtsorde.

Diverse bekende en minder bekende sprekers geven acte de présence, waaronder Dionne Abdoelhafiezkhan, Alex Brenninkmeijer, Han ten Broeke, Ankie Broekers-Knol, Adriana van Dooijeweert, Paul Ducheine, Quincy Gario, Ernst Hirsch Ballin, Rosa Jansen, Jack Keijzer, Jelle Klaas, Bart Nooitgedagt, Robert Oey, Yoonis Osman Nuur, Annemarie Penn Te-Strake, Herman van Rompuy, Jair Schalkwijk, Pauline Schuyt, Atta de Tolk, Cemil Yilmaz en Jeroen van Wijngaarden.

Stichting Democratie & Media en V-fonds ondersteunen de Nacht.  
Zie voor meer informatie en tickets: www.nachtvanderechtsstaat.nl

Bekijk ook het Nieuws over de Nacht.

HET WEEKEND VAN DE  VERLICHTING

VRIJ 23, ZA 24 EN ZO 25 OKTOBER IN FELIX MERITIS, KEIZERSGRACHT 324, AMSTERDAM

Genootschap Felix Meritis en partners presenteren, mede in het kader van het Geelvinck Fortepiano Festival, voor de liefhebbers van virtuositeit zonder humbug en van de twijfel als leidend beginsel, en bovenal voor hen die nieuwsgierig zijn naar onbekende vergezichten, maar ook voor al die anderen die hunkeren naar inzicht en doorzicht:

VRIJDAG 23 OKTOBER
15:00 CULTUUR, ERFGOED & BURGERSCHAP
, mini-congres, key-note speech: Paul Spies directeur Amsterdam Museum: “Hoezo, Burgerschap?” m.m.v Bert Mulder, Renée Steenbergen, Cees de Graaff, Marc Wingens en Jo Houben. Lees meer.

16:30  Lecture-recital FORTEPIANO AND WOMAN’S EMANCIPATION
Voertaal: Engels
Door Dr. Joyce Lindorff (Esther Boyer College of Music, Temple University, Philadelphia, U.S.A.).
Lees meer.


16:30  Lecture-recital FORTEPIANO AND WOMAN’S EMANCIPATION
Friday, October 23rd
Language: English

Lecture-recital by Professor Dr. Joyce Lindorff, College of Music and Dance, Temple University Philadelphia (USA).

For the past 18 years she has taught historical keyboards and performance practice. She has concertized in the USA, Europe, Russia, Japan and China. She has been an honorary professor at Shanghai Conservatory since 1992 and has done research on European music in 17th and 18th century China, which was widely published.
Read more.


19:30 Inleiding voorafgaand aan New Frontiers door de componist Jens Vraa (DK) over zijn nieuwe compositie: “Les Ponts de Paris, Humoresque for four hands”. Lees meer.

20:15 NEW FRONTIERS: CONTEMPORARY COMPOSITIONS for SQUARE PIANO, concert.
Ten  premières of new compositions for square piano (including the ‘Geelvinck Suite’ on square piano and nai-flute) from Netherlands, Iraq, Mexico, Denmark, Japan, Israel, Russia and Australia performed by Carolien Devilee, Kaoru Iwamura, Megumi Tanno, Michael Tsalka, Frederic Voorn and Sattar Alsaadi on three square pianos. Lees meer.

ZATERDAG 24 OKTOBER
12:00 TWO YOUTHFUL WORKS: SCHUMANN & BRAHMS– Shuann Chai & Michael Tsalka on two historic fortepianos. Early compositions of the young Schumann and the young Brahms. Lees meer.

14:30 LA FORET PERDUE: – Frederic Voorn op twee historische fortepianos.
John Field, Johannes Brahms, Maurice Ravel en Claude Debussy. Lees meer.

14:30 EUROPEES BURGERSCHAP TUSSEN HAATSPRAAK EN INSTITUTIONELE WILLEKEUR, forumdebat, voertaal Engels met: Alex Brenninkmeijer en Andras Pap, Academy of Science Budapest (H) in het kader van Amsterdam Conversations, i.s.m. A Soul for Europe.
Bestel hier reguliere kaarten of met korting (CJP, student, Vriend).


14:30 EUROPEAN CITIZENSHIP BETWEEN HATE SPEECH AND INSTITUTIONAL ARBITRARIES
Saturday, October 24th
Language: English

Forum debate with Prof. Dr. Alex Brenninkmeijer, University of Utrecht, Member of the European Court of Auditors and Prof. Dr. András Pap, Hungarian Academy of Sciences Institute for Legal Studies and visiting Professor Central European University, Budapest.

In the frame of Amsterdam Conversations and in cooperation with A Soul for Europe, both speakers will enlighten us on this topic.

Prof. Pap, visiting professor at the Cental European University in Budapest belongs to a growing pool of dynamic scholars who explicitly want to contribute to the international debate on ‘Europe for Citizens’. He has written several publications on the discrimination and marginalization of the Roma in Hungary and on biases and preferences in the new Hungarian constitution, which he characterizes as a model for illiberal democracy.

Prof. Brenninkmeijer is known as an unyielding and respect compelling “Ombudsman of The Netherlands”.

His introduction will be on the role of the Government as promoter of a peaceful society. His view is that the Dutch Government misinterprets civil rights more often with an attack on its authority and therefore claims more power, which is “a considerable weakening of the constitutional state”.

Read more .


17:00 BACH’s “GOLDBERG VARIATIE”– Willem Brons op historische fortepiano. Lees meer.

20:15 MULTI-KEYBOARD RECITAL– Joyce Lindorff (USA), James Tibbles (NZ), Megumi Tanno (Japan), Michael Tsalka (ES/ISR) op drie historische pianoforte en vroegmoderne vleugels en twee tafelpiano’s werken van Bach, Mozart, Schubert en Jens Vraa. Lees meer.

22:30 NACHTCONCERT: SCHUBERT & SHAFFY–  Daniel Vecht, bariton & Jeroen Sarphati, piano aan de  enorme Challen-vleugel van Ramses Shaffy en op historische pianoforte. Lees meer.

ZONDAG 25 OKTOBER

14.00 WERKEN VAN BEETHOVEN & CLEMENTI (Muzio Clementi 1752-1832) – Ursula Dütscher (CH/NL) fortepianiste op twee fortepiano’s. Lees meer.

15:30 ON FRIENDSHIP (Collateral Damage) – Joseph Semah, Shulamith Bruckstein (D), Michael Huijser, Ton Nijhuis, Arie Hartog (Matthea Westerduin i.s.m. stichting Metropool Internationale Kunstprojecten). Lees meer. Bestel hier kaarten.

19:30 DE VERLICHTING OP ZONDAG- i.s.m. De Groene Amsterdammer.
Bestel hier kaarten of kaarten met korting (CJP, student, Vriend).

Metamoderniteit voor beginners, door Lieven de Cauter, filosoof KU Leuven.

Metamoderniteit voor beginners biedt een dwarsdoorsnede van onze tijd: een moderniteit voorbij de moderniteit. Vandaar: ‘metamoderniteit’. Het boek opent met een reeks filosofische robotfoto’s van de tijdgeest, een dieptepsychologie van het heden: over reality tv, gruwel als entertainment en het nieuwe onbehagen. Het tweede deel brengt een terugblik op het Nine Eleven-tijdperk: de oorlog tegen het terrorisme als uitzonderingstoestand. Een van de zwaartepunten van het boek wordt gevormd door politiek-filosofische beschouwingen over de natuurtoestand en over de burgeroorlog als mogelijke planetaire conditie. Vervolgens wordt het verschijnsel globalisering belicht en uitgewerkt vanuit de invalshoeken identiteitspolitiek en gemeengoed (de commons). Een aantal blogs over stadsactivisme maken dit laatste thema concreet en geven het boek een activistische toets. De verzameling sluit af met nabeschouwingen over politieke melancholie en posthistorie.

‘Zijn we uit de geschiedenis aan het vallen?’ Deze onmogelijke vraag ligt ten grondslag aan deze teksten, die zijn geschreven in de schaduw van de klimaatcatastrofe. De Cauter construeert een futurologie van het heden in memoranda voor de eenentwintigste eeuw: het nieuwe millennium voor eeuwige beginners. Dit boek wil een toegankelijke inleiding zijn op het heden. Niet alleen voor studenten, maar voor allen die geïnteresseerd zijn om ons verwarrend en donker tijdperk te begrijpen.

Lieven de Cauter is filosoof verbonden aan de Katholieke universiteit Leuven


20:15 J.S. Bach: The Six Trio Sonatas, BWV 525-230 performed on two fortepianos and two square pianos by Michael Tsalka (ES/ISR) & Norbert Broggini  (IT/ARG). Lees meer.

SCHAF NU GELIJK JE KAARTEN AAN, KIJK VOOR MEER INFO HIER

Georganiseerd i.s.m. Amsterdam Museum, Museum Geelvinck Hinlopen Huis, EFFE, stichting Metropool Internationale Kunstprojecten, Netherlands Business Academy, Amsterdam Summer University, Genootschap Felix Meritis, Cultuur-Ondernemen, If then is now, MM-Nieuws, De Groene Amsterdammer en A Soul for Europe. Met dank aan Felix in de steigers

MINI-CONFERENTIE CULTUUR, ERFGOED & BURGERSCHAP

Vrijdag 23 oktober a.s. van 15:00 tot 17:00 uur, aansluitend borrel
In de Zuilenzaal, Felix Meritis

Mede naar aanleiding van de lancering van de opleiding MBA CHC (Culture, Heritage & Citizenship) nodigen wij professionals uit de brede erfgoed- en podiumkunstsector uit zich op luchtige, maar niet minder serieuze wijze bezig te houden met de uitdagingen waar instellingen, initiatieven en leidinggevenden voor staan. Een mogelijkheid om met ons na te denken, te discussiëren, te netwerken tijdens de borrel en het glas te heffen op een spannende en succesvolle toekomst voor de brede cultuursector in het licht van de snelle en ingrijpende veranderingen in onze werkomgeving.

Lees hierover ook het artikel van Steve Austen in MM Nieuws: Moraal, burgerschap, identiteit en de rol van cultuur in het Europese eenwordingsproces

PROGRAMMA
Steve Austen, voorzitter Amsterdam Summer University: Welkom namens de organisatoren
Paul Spies, directeur Amsterdam Museum: Hoezo, burgerschap?
Bert Mulder, directeur eSociety: Informatie, communicatie en educatie in het e-tijdperk
Renée Steenbergen, senior onderzoeker mecenaat Universiteit Utrecht: Wie financiert wat en waarom?
Cees de Graaff (t.b.c.), directeur Dutch Culture: Geschichten aus dem Wienerwald, een ervaringsbericht
Marc Wingens, bestuurder coöperatie Erfgoed Gelderland: De MBA Culture, Heritage & Citizenship komt op het juiste moment
Jo Houben, directeur Cultuur-Ondernemen: Met welke vraagstukken zullen we ons wel/niet moeten bezig houden? (vraaggesprek)

Georganiseerd door Genootschap Felix Meritis i.s.m. Amsterdam Museum, Amsterdam Summer University, European Storylines, Netherlands Business Academy, Cultuur-Ondernemen en Vrienden van Felix Meritis. Met dank aan Felix in de steigers. Media-partners: Ifthenisnow, MM-Nieuws en de Groene Amsterdammer.

AANMELDEN: office@amsu.edu
KOSTEN DEELNAME: € 12,50 (u ontvangt een elektronische nota)

ON FRIENDSHIP (COLLATERAL DAMAGE)

Zondag 25 oktober: Symposium in Zuilenzaal Felix Meritis, aanvang 15.30 uur
Toegang: € 9.50
Bestel hier kaarten

Symposium over de westerse kunstgeschiedenis en de Joods-christelijke oorsprong ervan: is deze hypothese houdbaar, verdedigbaar of behoeft deze aanpassing? Beeldend kunstenaar Joseph Semah en vertegenwoordigers uit de museale wereld en cultuur, verdiepen zich in één van de belangrijkste vraagstellingen binnen het kunsthistorische onderzoek:

het zoeken naar samenhang waarbinnen het werk is ontstaan en wat dat betekent voor de hedendaagse opvattingen in de kunstgeschiedenis.

Sprekers:
* Prof. A. Sh. Bruckstein Coruh, directeur Taswir Projects, platform for philosophy and art (Berlijn)
* Michael Huijser, directeur Rembrandthuis
* Prof. dr Ton Nijhuis, wetenschappelijk directeur Duitsland Instituut Amsterdam
* Dr. Arie Hartog, directeur Gerhard-Marcks-Haus (Bremen)
* Matthea Westerduin, VU Amsterdam, Faculteit der Godgeleerdheid, Phd

An introduction to the principle of relative expression, Joseph Semah,1979

An introduction to the principle of relative expression, Joseph Semah,1979

Advocatenkantoor
Voorafgaand aan het symposium vindt een kleine verrassende bijeenkomst plaats in het Amsterdamse advocatenkantoor Vink Veldman & Swiers advocaten, waar de publicatie On Friendship (Collateral Damage) wordt gepresenteerd, met o.a. teksten van Joseph Semah over Kazimir Malevich en Barnett Newman en een aantal werken van Joseph Semah worden tentoongesteld.

metropool logo HR

stichting Metropool Internationale Kunstprojecten
Contact: lindabouws@gmail.com

Lezing: Adriaen de Vries, trailblazer of the Baroque

Vrijdag 28 augustus 2015 in Felix Meritis, Amsterdam
Aanvang: 19.30 uur
Voertaal: Engels

Toegang: Gratis
Reservering per email: office@amsu.edu

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor een bijeenkomst op vrijdag 28 augustus 2015 in Felix Meritis, Keizersgracht 324 te Amsterdam, ter gelegenheid van de cursus Dutch Art of the Golden Age: Tradition and Innovation, georganiseerd door het Rijksmuseum, het RKD – Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis en The Amsterdam- Maastricht Summer University.

Om 19.30 uur geeft Frits Scholten een lezing, getiteld “Adriaen de Vries, trailblazer of the Baroque”.
amsuart_cursusrijks

Na afloop is er gelegenheid om in informele sfeer nader kennis te maken met de deelnemers van de cursus, alsmede met de sprekers en anderen die een bijdrage leverden aan het welslagen van de Zomercursus 2015. Vanwege het beperkt aantal plaatsen verzoeken wij u uw naam door te geven via onderstaande emailadres voor het bijwonen van de lezing.

Wij hopen van harte u op vrijdagavond 28 augustus te mogen begroeten.

Hartelijke groeten,

Taco Dibbits, Rijksmuseum
Chris Stolwijk, RKD– Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
Ruggero Lala, The Amsterdam- Maastricht Summer University

Wisselwerkingen/Wechselwirkungen Berlijn-Amsterdam

Dinsdag 12 mei
Aanvang: 19:00 uur
Toegang: € 5; met korting: € 3; studenten: gratis
Voertaal: Duits en Engels

Locatie: Goethe-Institut, Herengracht 470, Amsterdam

Gesprek i.s.m.Genootschap Felix Meritis en Genootschap Nederland Duitsland Goethe-Institut. Met Nele Hertling, Manos Tsangaris en Farid Tabarki.

Tsangaris-Manos
Manos Tsangiris

Er bestaat een langjarige en intensieve band van Genootschap Felix Meritis met de Berlijnse Akademie der Künste (AdK). Nele Hertling, vicevoorzitter van de AdK en Permanent Fellow van Felix Meritis zal op deze avond één van de multitalenten die de AdK rijk is aan ons voorstellen: de componist en performer Manos Tsangaris. Het gesprek zal o.a. gaan over de relatie tussen kunst, politiek en samenleving.

Het gesprek wordt geleid door Farid Tabarki, lid van de ‘Strategiegruppe’ van A Soul for Europe en Permanent Fellow Felix Meritis Foundation.

Reserveer kaarten >

Master: Culture, Heritage & Citizenship

NIEUW!! 

TWEEJARIGE ACADEMISCHE DEELTIJDOPLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN IN DE BREDE CULTUURSECTOR OF DAARAAN GERELATEERDE BEROEPEN, ZOALS BELEIDSMEDEWERKERS, CONSULTANTS EN (CULTUUR)WETENSCHAPPERS. Startdatum: januari 2016.

MBA Culture, Heritage & Citizenship (MBA CHC), een initiatief van de Netherlands Business Academy (NBA) en de Amsterdam Summer University (AMSU).

Nu allerwegen de belangstelling voor ons erfgoed toeneemt -naast de tastbare monumenten vooral ook voor de daarmee verbonden ideeëngeschiedenis-, zijn vraagstukken van identiteit en burgerschap niet ver weg. Het managen van dit samenhangende complex van op zichzelf staande disciplines en uitvoeringspraktijken vereist een nieuwe innovatieve benadering. De deskundigheid van de leidinggevenden op al deze gebieden zal moeten worden aangescherpt. Daartoe is er nu voor het eerst in Nederland een volwaardige deeltijdopleiding MBA Culture, Heritage & Citizenship ontwikkeld.

Startdatum: 1 januari 2016.
Kijk voor meer informatie over de opleiding, inschrijving, voorwaarden en kosten op de website van de AMSU.
Klik hier voor de brochure over de MA.

Can we take it? Can we shape it? Can we make it?

Cultural vision, cities’ assets: citizens’ mandate in cities’ lives
A Soul for Europe together with Plzeň 2015 invite for an A Soul for Europe Forum / Conversation

Thursday 16 and Friday 17 April 2015

A soul for Europe_programme

The citizenship issue, more in particular the role of citizenship education after the Lisbon Treaty, will be one of the leading topics in the work of Felix Meritis Foundation in the years to come, coming up soon with the “A Soul for Europe” Plzeň Forum.

In panel 2, Steve Austen, Permanent fellow of Felix Meritis will advocate for a more active policy of civic initiatives all over Europe, to adjust their policies by including the citizenship education component in their activities.
A Soul for Europe should take the initiative.

See for more information the forum programme and notes of Steve Austen’s introductory notes.

Berlin Conference

9 November 2015
Allianz Forum, Berlin

“A Soul for Europe” is delighted to announce the Berlin Conference 2015 to take place on 9 November 2015. Please mark the date in your agenda and plan to join us in Berlin for this annual very special gathering!

We look forward to discussing with you
• The challenges of our shared European values and their encounters with authoritarian policies and tendencies of renationalization
• South East Europe and South West Europe as examples for multiethnic, multireligious and multilingual spaces for co-existence
• Cities and their citizens as motors for European integration
• and other topics we are developing in cooperation with you and all our partners.

The discussion will be preceded on 8 November by a conference focusing on right-wing extremism in European cities and strategies to deal with it, and followed by the annual “Europa-Rede” (The State of Europe speech) in the evening, held by Donald Tusk at the invitation of Konrad-Adenauer-Stiftung, Robert Bosch Stiftung and Stiftung Zukunft Berlin.

More information on the website of A Soul for Europe.

Book launch: Europa eine Seele geben – A Soul for Europe

Donderdag 19 februari 2015
Aanvang: 18.00 uur
Toegang: gratis

Book launch:
Felix Meritis Foundation is, als mede oprichter, bestuurslid én het Amsterdamse secretariaat van A Soul for Europe verheugd dat Europa Verlag Berlin een bundel met teksten van vele leden van A Soul for Europe heeft uitgebracht; o. a. bijdragen van György Konrad, Amsterdam Fellow van Felix; Alicja Gescinska, vriend en regelmatige gast van Felix Meritis; Giusy Chierchia en Daniela Maffeo, Amsterdamse leden van de Strategy Group rond Felix en Steve Austen, Permanent Fellow. De officiële presentatie vindt plaats in Berlijn in het Collegium Hungaricum Berlin.

Kijk voor meer informatie op de website van A Soul for Europe.

Over “Europa eine Seele geben”:
What characterizes Europe apart from institutions and regulations? Committed citizens from 17 European states contributed to the anthology “Europa eine Seele geben” published by A Soul for Europe, which has been co-founded by the anthology’s editor’s Nele Hertling and Volker Hassemer and exists for more than ten years now. The core thesis of the anthology is that Europe can only grow together if we reflect on its cultural values which make Europe so unique, such as freedom, solidarity, free market economy, equality and the rule of law. “To build up Europe means to integrate national history, values systems and the promotion of intercultural dialogue”.

How this central theme of the initiative can be realized will be discussed by the editors with two contributors to the anthology, Fruzsina Szép (Head of Berlin Festival) and Andreas Bock (Senior editor of europtopics). Moderation: Andreas Wang (NDR/ chair NDR/ SZ top nonfiction list).

Book Launch invitation “Reframing Europe’s Future”

Regelmatige gasten bij debatten in Felix Meritis nu gebundeld in de Routledge uitgave: Reframing Europe’s Future.

Bezoekers van Felix zullen in de bijdragen van Jaap Hoeksma, Steve Austen en Ferenc Mislevetz veel terugvinden van de workshops in Felix waaraan zij samen of individueel in de loop der jaren hebben deelgenomen. Nu samen met andere auteurs in een zeer lezenswaardige update.

Mocht u in de buurt zijn ga dan even naar de presentatie in het Europees parlement, waar medeauteur Jaap Hoeksma acte de presence zal geven.

coverreframingeurope

U kunt het boek natuurlijk ook bestellen via Routledge of Amazon.

Dinsdag 3 februari
Aanvang: 18.00 uur
Waar: Europees parlement, kamer ASP 1 E – E

Dick Pels: Van welk Europa houden wij?

Woensdag 14 januari 2015
Aanvang: 17.00 uur
Island Bookstore
Westerstraat 15, Amsterdam

In januari 2015 verschijnt van Dick Pels het essay Van welk Europa houden wij?

omslagDickPels

Pels geeft een nieuwe impuls aan de Europese idee aan de hand van de formule “overwinning van de sociale angst”. Het probeert Europese kernwaarden als vrijheid, democratie, gelijkheid en diversiteit nieuw leven in te blazen door de populistische kaping ervan serieus te nemen en kritisch te verwerken. Europa heeft wel degelijk een ziel en de rijkdom van de Europese cultuur kan een hefboom zijn om de spoken van het europessimisme te verdrijven.

Het essay zal feestelijk gepresenteerd worden in Island Bookstore in Amsterdam. Journalist en hoogleraar Europese studies Paul Scheffer zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Meer informatie:
Uitgeverij Cossee: tel. 020 528 99 11 / email: redactie@cossee.com

Een uitgave van Uitgeverij Cossee i.s.m. Genootschap Felix Meritis/Felix Meritis Foundation.